Kup bilety


 

Zespół Wokalny Art'n'Voices | Błażej Musiałczyk - organy /Gdańsk/

.

 

Program:

Johann Sebastian Bach(1685-1750)

Piece d’orgue BWV 572

Giovanni Pierluigi da Palestrina

(1525-1594)

Sicut cervus

Charles Hubert Hastings Parry

(1848-1919)

My soul, there is a country

Cyrillus Kreek

(1889-1962)

Õnnis on inimene

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

·       Fantazja g-moll – BWV 542

·       Preludium chorałowe – Nun komm der heiden Heiland BWV 659

Ola Gjeilo

(*1978)

Ubi Caritas

Marek Raczyński

(*1982)

Te lucis ante terminum

Arvo Pärt

(*1935)

Pari Intervallo

 Anna Rocławska-Musiałczyk

(*1987)

Bi bi,Synkù, BiParafraza kolędy kaszubskiej Witosławy Frankowskiej                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART’N’VOICES

Zespół wokalny Art’n’Voices powstał w 2010 roku. W jego skład wchodzą studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także osoby od lat związane ze sceną chóralną Trójmiasta i Wejherowa. Oficjalną siedzibą zespołu jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Oktet specjalizuje się w wykonywaniu muzyki a capella. W swoim repertuarze posiada muzykę różnych epok począwszy od renesansu, jednak przeważają w nim kompozycje muzyki współczesnej, których znaczna część została napisana specjalnie dla Zespołu.

Art’n’Voices był wielokrotnie nagradzany w konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W swoim dorobku posiada aż dziesięć nagród Grand Prix m.in. 11. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat” w Sopocie (2015 r.) czy Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej „Music Everywhere” (Gdańsk 2014). Zespół odniósł sukces w dwóch prestiżowych konkursach należących do Europejskiego Grand Prix Chóralistyki: „Polifonico Guido di Arezzo” we Włoszech (2017 r.) i „Tolosako Abesbatza Lehiaketa” w Hiszpanii (2019 r.), na którym zdobył dwie I nagrody.

Dotychczas Art’n’Voices wydał trzy autorskie albumy, debiutancki: „Droga krzyżowa. Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej” (2013 r.), na którym znalazły się kompozycje autorstwa liderki zespołu – Anny Rocławskiej-Musiałczyk, „Art’n’Voices Live in Provance” (2019 r.) – będący nagraniem jednego z koncertów podczas tournée w ramach wysokiej rangi „Festival des Chœurs Lauréats” we Francji, na który zapraszane są najlepsze chóry i zespoły wokalne z całego świata. Trzecią najświeższą płytą Zespołu jest „Midnight Stories” wydaną przez DUX z muzyką współczesnych polskich kompozytorów młodego pokolenia, której wspólnym mianownikiem jest tematyka nocy, mary i snu.

Art’n’Voices z powodzeniem koncertuje w całym kraju i Europie, występując na wielu festiwalach. Odbył dwie zagraniczne trasy koncertowe w Prowansji i Kraju Basków, zyskując uznanie środowiska muzycznego i publiczności.

Muzycy ART’N’VOICES 2020:

 

soprany/sopranos:

Małogorzata Priebe

Maria Krueger

tenory/tenors:

Mateusz Warkusz

Szymon Duraj

alty/altos:

Anna Rocławska-Musiałczyk

Marta Jundziłł

basy/bass:

Tomasz Chyła

Filip Czajkowski


BŁAŻEJ MUSIAŁCZYKod 2006 roku pełni funkcję organisty Archikatedry Oliwskiej jak również prezentera znajdujących się tam, słynnych na całym świecie organów.

Od 2010 roku pełni funkcję dyrygenta chóru Gdańskiego Seminarium Duchownego. Zajmuje się również działalnością dydaktyczną, prowadząc klasę organów w Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – Wrzeszczu, której uczniowie zdobywają najwyższe laury na konkursach muzyki organowej, a absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w uczelniach w Polsce i za granicą.

Błażej Musiałczyk jest dyrektorem Międzynarodowego Letniego Festiwalu Muzyki Organowej w Tucholi, pomysłodawcą oraz dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – Sieradzka Jesień Organowa oraz pomysłodawcą i dyrektorem Festiwalu Muzycznego „Niepodległa Wielu Wymiarów” realizowanym na całym Pomorzu. Ponadto Błażej Musiałczyk jest prezesem Fundacji Centrum Rozwoju Sztuki, w ramach której realizuje szereg działań promujących muzykę organową.

Na stałe współpracuje ze znakomitym trębaczem - Pawłem Huliszem ,zespołem Tubicinatores Gedanenses, z oraz sopranistką Małgorzatą Rocławską z którymi koncertuje na wielu festiwalach w Polsce i Europie.

Naukę gry na organach rozpoczął w Salezjanskim Liceum Muzycznym w Lutomiersku, w klasie mgr Michała Olszewskiego, kontynuującego tradycję słynnej szkoły organistowskiej w Przemyślu.

Jest absolwentem Gdańskiej Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie organów prof. Romana Peruckiego . Laureat III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumi w roku 2005. W roku 2010 ukończył Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a w roku 2018 Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Umiejętności gry doskonalił na wielu kursach mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych pedagogów  takich jak Olivier Latry, Peter van Dijk, Bruno Oberhammer, Wolfgang Deutsch, Jose Enrique Ayarra Jarne, Jaroslav Tuma, Julian Gembalski oraz Pierre Pincemaille i Wolfgang Seifen( improwizacja organowa). W roku 2006 wziął udział w nagraniu płyty "Wielkie organy Archikatedry w Gdańsku-Oliwie" która została nominowana do nagrody Fryderyka, a następnie uzyskała status złotej płyty. W 2017 roku nagrał płytę w Kościele pw. Św. Trójcy w Gdańsku wraz z zespołem trębaczy barokowych Tubicinatores Gedanenses. Wraz z trójmiejskimi organistami dokonał pierwszego na świecie nagrania wszystkich dzieł organowych Daniela Magnusa Gronaua. W roku 2019 został wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotym medalem „Zasłużony dla kultury Polskiej”. Posiada na swoim koncie nagrania dla radia i telewizji. Koncertuje jako solista i kameralista.

 

EN

ART’N’VOICESThe vocal ensemble Art’n’Voices was founded in 2010. It consists of musicians who for years have been associated with the choral stage of the Tri-City and Wejherowo and the Academy of Music in Gdańsk. The ensemble’s official seat is the Museum of Kashubian-Pomeranian Literature and Music in Wejherowo.

The octet specialises in performing a capella music. Its repertoire includes music of different periods from the Renaissance onwards; however, it is dominated by contemporary music compositions, a significant part of which has been written especially for the ensemble.

Art’n’Voices has been awarded many times at national and international competitions. Its achievements include ten Grand Prix awards, including at the 11th International Choir Festival Mundus Cantat in Sopot (2015) or the National Contemporary Choral Music Festival Music Everywhere (Gdańsk 2014). The ensemble has been successful at two prestigious competitions within the framework of the European Grand Prix for Choral Singing: Polifonico Guido di Arezzo in Italy (2017) and Tolosako Abesbatza Lehiaketa in Spain (2019), where it won two 1st awards.

So far, Art’n’Voices has released three albums: The Way of the Cross. With Christ at the Wejherowo Calvary (2013), which included compositions by the ensemble’s leader, Anna Rocławska-Musiałczyk, Art’n’Voices Live in Provence (2019), a recording of one of the concerts during a tour which was a part of the Festival des Chœurs Lauréats in France, to which the best choirs and vocal ensembles from around the world are invited. The last album by Art’n’Voices is called Midnight Stories. The album is released by DUX and contains music by contemporary polish composers of young generations. The collected works include visions and various scenarios of the night.

Art’n’Voices successfully gives concerts throughout the country and Europe, performing at many festivals. It has been on two foreign concert tours in Provence and the Basque Country, gaining recognition of the music community and the audience.

BŁAŻEJ MUSIAŁCZYKhas been an organist of the Oliwa Archcathedral since 2006 as well as a presenter of the organ known there all over the world.

Since 2010, he has been the choir conductor of the Gdańsk Theological Seminary. He also conducts didactic activity, leading the organ class at the Secondary Music School of Fryderyk Chopin in Gdańsk - Wrzeszcz, whose students win the highest laurels at organ music competitions, and graduates successfully continue their studies at universities in Poland and abroad.

Błażej Musiałczyk is the director of the International Summer Organ Music Festival in Tuchola, the originator and director of the International Music Festival - Organ Autumn in Sieradz as well as the originator and director of the "Independence of Many Dimensions Music Festival” held throughout Pomerania. In addition, Błażej Musiałczyk is the president of the Foundation Center for the Development of Art, under which he implements a number of activities to promote organ music.

He permanently cooperates with the excellent trumpeter - Paweł Hulisz, the Tubicinatores Gedanenses baroque trumpet team, and the soprano Małgorzata Rocławska with whom she gives concerts at many festivals in Poland and Europe.

He began learning to play the organ at the Salesian High School of Music in Lutomiersk, in the class of Michał Olszewski, who continued the tradition of the famous organist school in Przemyśl.

Błażej Musiałczyk graduated from the Music Academy in Gdańsk in the organ class of prof. Roman Perucki. Winner of the 3rd prize at the International Organ Music Competition in Rumia in 2005. In 2010 he completed the Postgraduate Choir Studies at the Music Academy in Bydgoszcz, and in 2018 the Postgraduate Studies in Education Management at the College of Management in Gdańsk. He perfected his playing skills at many master classes led by outstanding educators such as Olivier Latry, Peter van Dijk, Bruno Oberhammer, Wolfgang Deutsch, Jose Enrique Ayarra Jarne, Jaroslav Tuma, Julian Gembalski and Pierre Pincemaille and Wolfgang Seifen (organ improvisation). In 2006 he took part in the recording of the album "Great Organ of the Archcathedral in Gdańsk-Oliwa" which was nominated for the Fryderyk Award, and then obtained the status of gold disc. In 2017, he recorded an album in the Church. St. Of the Holy Trinity in Gdansk with the Tubicinatores Gedanenses baroque trumpet team. Together with the Tri-City organists he made the first recording of all organ works of Daniel Magnus Gronau in the world.

In 2019, Błażej Musiałczyk was awarded by the Minister of Culture and National Heritage the gold medal "Merit for Polish Culture"

Miejsce Wydarzeń


Bazylika Mariacka ul. Podkramarska
80-834 Gdańsk
Polska

Kalendarz


BelépésAz alábbi közösségi oldal fiókokat is hozzácsatolhatja fiókjához:

sign in with google